Эдийн засаг

394 өрхөд 24.7 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгожээ

Ипотекийн 6%-ийн хүүтэй зээлд арваннэгдүгээр сараас арванхоёрдугаар сарын 18-ныг хүртэлх хугацаанд 394 өрх хамрагджээ. Тэдгээр өрхөд нийт 24.7 тэрбум төгрөгийг зээл олгосон талаар Монголбанк мэдээлэв. https://www.facebook.com/v9.0/plugins/quote.php?app_id=1410230139213728&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1bc24ac2c01d34%26domain%3Dikon.mn%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fikon.mn%252Ffdd1ca5747714c%26relation%3Dparent.parent&container_width=680&href=https%3A%2F%2Fikon.mn%2Fn%2F22tx&layout=quote&locale=en_US&sdk=joey

Мөн хугацаанд ипотекийн зээлээ хойшлуулах 47,621 хүсэлтийг хүлээн авч, 44,443 хүсэлтийг буюу 93 орчим хувийг нь шийдвэрлэсэн байна.

Boss
the authorBoss