Цаг үе

ЭЛЭГНИЙ ЗАДГАЙ” ХЭМЭЭХ ГАЗРЫН БУЛГИЙН ЭХИЙГ ХАШИВ

КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ БОМТ-НД ТУСГАСАН БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ЦОГТЦЭЦИЙ СУМЫН СИЙРСТ БАГИЙН “ЭЛЭГНИЙ ЗАДГАЙ” ХЭМЭЭХ ГАЗРЫН БУЛГИЙН ЭХИЙГ ХАШИХ АЖЛЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ.

Boss
the authorBoss